Algemene Voorwaarden ArboJournaal

U bent hier

Op de producten en diensten van ArboJournaal zijn de Algemene Voorwaarden Kinderopvang Academie van toepassing
De Kinderopvang Academie is statutair gevestigd te Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24288558.
 
Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Kinderopvang Academie zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan schriftelijk wordt afgeweken.
 
E-learning: abonnementen, leeromgevingen
De abonnementsperiode is één kalenderjaar. Abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een kalenderjaar verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk t.a.v. Kinderopvang Academie, afdeling abonnementen, Karpervijver 5a, 3703 CJ  ZEIST. Opzegging gaat in op de in de ontvangstbevestiging (per e-mail) genoemde datum. Wanneer een abonnement wordt opgezegd, vindt geen restitutie van eventueel resterend abonnementsgeld plaats. Wanneer een abonnement wordt beeindigd, worden de gegevens uit de database van Kinderopvang Academie verwijderd, behoudens de gegevens die noodzakelijk zijn voor administratie & statistieken. De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden gelden in gelijke mate voor abonnees met persoonlijke abonnementen als voor abonnees die in het kader van een werkgeversabonnement zijn aangemeld. Het is deelnemers aan e-learning programma's niet toegestaan zich te bedienen van of te uiten met illegaal, aanstootgevend of kwetsend taalgebruik of beeld- of geluidsmateriaal.
 
Intervisies en trainingen
Kinderopvang Academie behoudt zich het recht voor deelnemers aan de hand van eventuele toelatingseisen naar eigen inzicht al dan niet tot een intervisie of training toe te laten. Toelating houdt van de zijde van Kinderopvang Academie geen enkele garantie in dat de deelnemer de intervisie of training, waartoe hij wordt toegelaten, met succes zal doorlopen of afronden. Kinderopvang Academie heeft het recht deelnemers, die door hun gedrag of die anderszins het normale verloop van de intervisie of training tot schade van hun medecursisten belemmeren, van verdere deelname aan de intervisie of training uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht tot betaling van de intervisie of trainingsgeld onverlet. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een intervisie of training met open inschrijving heeft Kinderopvang Academie het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Deelnemers kunnen deelname aan een intervisie of training alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling: de deelnemer kan tot 8 (acht) weken voor aanvang annuleren; hierbij is de helft van de overeengekomen vergoeding voor de intervisie of training verschuldigd. Een volledige vergoeding van de intervisie of training is verschuldigd indien minder dan 8 weken voor aanvang van de intervisie of training wordt geannuleerd alsmede voor eventueel reeds geproduceerde en geleverde zaken (in-company).
 
Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst
Alle door Kinderopvang Academie gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Kinderopvang Academie of door feitelijke uitvoering door Kinderopvang Academie komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen binden Kinderopvang Academie slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Kinderopvang Academie zijn bevestigd.
 
Tarieven en prijzen
De tarieven voor producten en diensten worden gepubliceerd op de website van Kinderopvang Academie. In aanvulling op of afwijking van deze tarieven kunnen in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten vermelde tarieven gelden. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Kinderopvang Academie is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de abonnee door te berekenen. Door abonnees en deelnemers verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling dan wel binnen het gestelde aantal dagen na factuurdatum te worden voldaan. Kinderopvang Academie is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen abonnementstarieven te wijzigen. De abonnee is gerechtigd het abonnement binnen 28 dagen volgend op de bekendmaking van de tariefsverhoging te ontbinden. Prijzen en tarieven gelden uitsluitend in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 
Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen facturen van Kinderopvang Academie netto contant binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten. Indien niet tijdig wordt betaald is de abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De abonnee is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de abonnee. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Kinderopvang Academie tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de abonnee Kinderopvang Academie ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.
 
Ontbinding van abonnement of overeenkomst
Kinderopvang Academie kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de abonnee of de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
- de abonnee of de opdrachtgever surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
- de abonnee of de opdrachtgever haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
- de abonnee of de opdrachtgever één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Kinderopvang Academie hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
- Kinderopvang Academie de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
 
Overmacht
Indien naar redelijk oordeel van Kinderopvang Academie als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Kinderopvang Academie zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beeindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Indien Kinderopvang Academie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is de abonnee gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Als de overmacht een bepaalde intervisie of training betreft, zal Kinderopvang Academie een andere tijd of dag voor het houden van deze intervisie of training trachten vast te stellen, dan wel het gehele programma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van een intervisie of training treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, heeft Kinderopvang Academie het recht de intervisie of training schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde bedragen voor intervisie of training zullen door Kinderopvang Academie in geval van annulering pro rato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale prijs ter vergoeding van de door Kinderopvang Academie reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van het totale bedrag bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Wijzigingen in of van een opdracht, dan wel omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst voordoen, kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Kinderopvang Academie en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover nieuwe afspraken maken.
 
Aansprakelijkheid en reclame
Kinderopvang Academie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Kinderopvang Academie samengestelde materiaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van intervisies of trainingen. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Kinderopvang Academie sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de volledigheid van de informatie op de website(s). De informatie op deze site(s) kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Kinderopvang Academie worden gewijzigd. De aansprakelijkheid van Kinderopvang Academie, van de personeelsleden van Kinderopvang Academie en van de personen voor wie Kinderopvang Academie verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeen, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Kinderopvang Academie en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Kinderopvang Academie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De abonnee wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geisoleerd te gebruiken, maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Kinderopvang Academie niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Kinderopvang Academie aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties. De abonnee vrijwaart Kinderopvang Academie voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit de producten of dienstverlening, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de abonnee van de door Kinderopvang Academie uitgegeven publicaties en andere informatieve producten. Reclames dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Kinderopvang Academie te worden gebracht.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door Kinderopvang Academie vervaardigde materiaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht, intervisie of training, berust bij Kinderopvang Academie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als de abonnee of deelnemer teksten, tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord ter beschikking stelt aan Kinderopvang Academie, neemt de abonnee of deelnemer de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door gebruik van het materiaal geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. De abonnee of deelnemer vrijwaart Kinderopvang Academie tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde. Abonnees en deelnemers mogen het door Kinderopvang Academie vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kinderopvang Academie niet toegestaan om materiaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.
 
Privacy
Kinderopvang Academie legt gegevens vast van natuurlijke personen en rechtspersonen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Kinderopvang Academie. Kinderopvang Academie zal eventuele door abonnee of deelnemer aan Kinderopvang Academie ter beschikking gestelde gegevens, anders dan genoemde persoonsgegevens, vrijelijk kunnen gebruiken tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Kinderopvang Academie verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening noodzakelijk is. Deze gegevens worden gebruikt om de levering van producten of dienstverlening uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Kinderopvang Academie. Als de abonnee op deze informatie geen prijs stelt, kan dit schriftelijk worden doorgeven aan: Kinderopvang Academie, Bornia 1, 3971 MX Driebergen. Kinderopvang Academie zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Kinderopvang Academie verplicht zich alle door abonnees of deelnemers verstrekte persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren.
 
Diversen
Kinderopvang Academie is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de abonnee over te dragen aan in het kader van een samenwerking gelieerde derden. Kinderopvang Academie is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Kinderopvang Academie zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De abonnee of deelnemer is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de abonnee zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan Kinderopvang Academie door te geven. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een abonnee of deelnemer en de betreffende abonnee of deelnemer vernietigt dit beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Kinderopvang Academie zo goed mogelijk beschermt. Indien een opdrachtgever of werkgever zorgt voor aanmelding van de abonnee of deelnemer, verplicht de opdrachtgever of werkgever zich jegens Kinderopvang Academie deze voorwaarden aan abonnees en deelnemers bekend te maken en op te leggen. De opdrachtgever of werkgever vrijwaart Kinderopvang Academie voor alle claims van de abonnees en deelnemers, als Kinderopvang Academie jegens de abonnee of deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze voorwaarden wegens schending van de voornoemde verplichtingen.
 
Toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot de door Kinderopvang Academie gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht. Op alle met Kinderopvang Academie gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
Klachtenreglement
De medewerkers van de Kinderopvang Academie doen hun werk graag met aandacht en zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat u als klant ontevreden bent over de producten of de dienstverlening van de Kinderopvang Academie. In dit kader heeft de Kinderopvang Academie een klachtenreglement dat bestaat uit:
1. De definitie van een klacht
2. De klachtenprocedure
 
De definitie van een klacht
Wat is een klacht? Een probleem of ongenoegen dat u als klant heeft ten aanzien van de dienstverlening van de Kinderopvang Academie waarvoor (nog) geen oplossing is gevonden. De klacht kan over de meest uiteenlopende zaken gaan, bijvoorbeeld de wijze waarop de Kinderopvang Academie de gemaakte afspraken uitvoert en nakomt.
 
De Klachtenprocedure

Wat doet u in geval van een klacht?

U maakt uw klacht kenbaar aan de directie van de Kinderopvang Academie; hiertoe stuurt u e-mail naar: info@kinderopvangacademie.nl.
Wij verplichten ons om binnen 5 werkdagen de ontvangst van uw klacht (per e-mail) te bevestigen
Eerst zal in overleg met u worden gekeken of uw klacht direct kan worden opgelost. In alle andere gevallen verplichten wij ons uw klacht binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht te behandelen en zo mogelijk op te lossen, e.e.a. binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid.
In het geval er geen oplossing kan worden gevonden, zullen partijen trachten de klacht op te lossen met behulp van Mediation conform het MfN-Mediation Reglement van de Federatie Mediators Nederland en de Stichting Kwaliteit Mediators, gevestigd te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van MfN-registermediators van de Stichting Kwaliteit Mediators te Rotterdam. Zolang de mediation niet is beeindigd, zal geen der partijen het geschil aan de rechter voorleggen. De kosten van de mediation zullen gelijkelijk door partijen gedragen worden.

Indien het onmogelijk gebleken is een klacht of geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Wij verplichten ons een klacht te registreren in een klachtendossier.

Driebergen, september 2014

ArboJournaal is een compleet concept met duidelijke en scherpe tarieven.
Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Pakket 1
Voorbeeld: 25 medewerkers

€ 4,95
3 x per jaar online arboscan
Interactief online programma: 24 maanden
Monitoring deelname & voortgang
Adviesgesprek op locatie
Service & helpdesk

Tarief per deelnemer per maand
(vrijgesteld van btw)

Pakket 2
Voorbeeld: 25 medewerkers

€ 5,95
3 x per jaar online arboscan
Interactief online programma: 12 maanden
Monitoring deelname & voortgang
Adviesgesprek op locatie
Service & helpdesk

Tarief per deelnemer per maand
(vrijgesteld van btw)

Pakket 3
Voorbeeld: 10 medewerkers

€ 6,95
3 x per jaar online arboscan
Interactief online programma: 12 maanden
Monitoring deelname & voortgang
Adviesgesprek op locatie
Service & helpdesk

Tarief per deelnemer per maand
(vrijgesteld van btw)


Offerte op maat
Meer of minder medewerkers? Aanvullende of specifieke wensen?
Wij maken graag een scherpe offerte op maat.
Bel ons op (030) 233 25 68 of stuur ons een e-mail.


Klant van de Kinderopvang Academie?

Is uw organisatie reeds klant van de Kinderopvang Academie?
Dan profiteert u van een speciale aanbieding!
Vraag dus snel de actiecode aan.


Abonnee van vakblad Kinderopvang?

Bent u abonnee van het vakblad Kinderopvang of Management Kinderopvang?
Dan profiteert u van een speciale aanbieding!
Vraag dus snel de actiecode aan.


Gezond werken in een andere beroepsgroep?

Interesse in ArboJournaal voor uw organisatie of branche? Neem dan vandaag nog contact met ons op.
Bel ons op
(030) 233 25 68.


ArboJournaal & de risico-inventarisatie
Gezond werken: wat kan beter? En hebben de teams dit helder binnen organisatie?
In elke fase van de risico-inventarisatie is ArboJournaal een praktisch en effectief instrument om gezond werken écht te implementeren binnen de organisatie.

Vraag de gratis checklist aan!